Guangzhou Metro

The Guangzhou metro control centre.