Shinkansen, Japan

Tokaido-Sanyo Shinkansen

The Tokaido-Sanyo Shinkansen general control centre.