Hangzhou Metro, Zhejiang

A section of Line 1 of Hangzhou metro opened in November 2012. Image Courtesy of Huandy618.