Guangzhou Metro, China

The Guangzhou metro control centre.

cachename:Projectscachekey:rd287061489_1593143664_rd221744618_1625634571_rd-1665407042_-1874280820_rd-488908060_-173330816_