Guangzhou Metro, China

The Guangzhou metro control centre.